Podporují nás

Asociace občanských poraden
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kraj Vysočina
Město Žďár nad Sázavou
Město Velké Meziříčí
< návrat zpět

Jak se domoci svých věcí zabavených v exekuci, když nejsem dlužníkem

Exekuce

 

Exekutor může i bez návrhu oprávněného (věřitele) zajistit movité věci, které sepsal, je-li to účelné a je-li obava z jejich poškození nebo ztráty. Zajištěné věci převezme do své úschovy nebo je uloží u vhodného schovatele. Zajistit nelze nosič dat, na němž povinný (dlužník) pořídil záznam průběhu soupisu movitých věcí.

Ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci (tedy ten, kdo věc vlastní a není dlužníkem), může podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel (vlastník věci) dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu. Opožděný návrh exekutor odmítne.

O návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu rozhodne exekutor do 15 dnů od jeho doručení. Nebyl-li návrh odmítnut pro opožděnost, rozhodne exekutor o návrhu na základě různých listin, které prokazují, že tyto věci vlastní navrhovatel a nikoliv dlužník. Takové důkazy navrhovatel předloží společně s návrhem podaný exekutorovi. Důkazními listinami o vlastnictví věci navrhovatele mohou být např. znalecké posudky, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářských a exekutorských zápisů aj.

Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, souhlasí-li s tím oprávněný (věřitel). Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, pokud během exekuce vyjde najevo, že povinnému (dlužníku) nepatří nebo patřit nemůže.

Žalobu na vyloučení věci podle § 267 občanského soudního řádu může navrhovatel (tedy ten, kdo věc vlastní a není dlužníkem) podat u exekučního soudu do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl, byť jen zčásti, jeho včas podanému návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu. O tom musí být navrhovatel exekutorem poučen. Od podání návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu do uplynutí 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora a dále po dobu řízení o žalobě na vyloučení věci nelze sepsané movité věci prodat.

Shledá-li exekutor pravděpodobným tvrzení osoby přítomné při soupisu, že věc je ve vlastnictví třetí osoby, bezodkladně tuto třetí osobu písemně uvědomí o provedení soupisu a poučí ji o právu podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu.

Byla-li zajištěná věc vyškrtnuta ze soupisu nebo vyloučena z výkonu rozhodnutí, exekutor věc bez zbytečného odkladu předá navrhovateli na místě, kde ji zajistil, nedohodne-li se s navrhovatelem jinak.

 

 

Poslední aktualizace: 18.6.2016