Podporují nás

Asociace občanských poraden
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kraj Vysočina
Město Žďár nad Sázavou
Město Velké Meziříčí
< návrat zpět

Exekuce pozastavením řidičského oprávnění

Od ledna 2013 platí novela exekučního řádu, která zásadním způsobem zasahuje do vymáhání pohledávek dlužného výživného.

 

Dle § 71a exekučního řádu exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného může exekutor vydat pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě anebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavvně připravuje studiem na své budoucí povolání, nebo je vymáhána pohledávka za náhradní výživné.

Exekuční příkaz se doručí orgánu, který vede registr řidičů, oprávněnému a povinnému. Orgánu, který vede registr řidičů, nesmí být exekuční příkaz doručen dříve než povinnému.
Exekuční příkaz se povinnému doručuje do vlastních rukou.

Dnem doručení exekučního příkazu povinnému se povinnému pozastavuje řidičské oprávnění. Po dobu pozastavení řidičského oprávnění držitel řidičského oprávnění nesmí řídit motorová vozidla.

Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění,

a) prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění, nebo

b) zaplatí-li povinný nedoplatek výživného na nezletilé dítě a studující dítě do 26 let věku, nebo zaplatí-li povinný pohledávku za náhradní výživné.

Zrušení exekučního příkazu exekutor oznámí orgánu, který vede registr řidičů.

 

 

Poslední aktualizace: 3.9.2021